top of page

当社ファウンダーによるコメ型経口ワクチン"MucoRice"の論文が発表されました

Comparative whole-genome and proteomics analyses of the next seed bank and the original master seed bank of MucoRice-CTB 51A line, a rice-based oral cholera vaccine


Ai Sasou, Yoshikazu Yuki, Ayaka Honma, Kotomi Sugiura, Koji Kashima, Hiroko Kozuka-Hata, Masanori Nojima, Masaaki Oyama, Shiho Kurokawa, Shinichi Maruyama, Masaharu Kuroda, Shinjiro Tanoue, Narushi Takamatsu, Kohtaro Fujihashi, Eiji Goto, Hiroshi Kiyono


bottom of page