top of page

当社ファウンダーがコレラウイルスの経口ワクチンに関する論文を発表しました

Seed Metabolome Analysis of a Transgenic Rice Line Expressing Cholera Toxin B-subunit


Takumi Ogawa, Koji Kashima, Yoshikazu Yuki, Mio Mejima, Shiho Kurokawa, Masaharu Kuroda, Atsushi Okazawa, Hiroshi Kiyono, Daisaku Ohta
bottom of page