top of page

当社ファウンダーによりノロウイルスに関する論文を発表しました

Human Norovirus Propagation in Human Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Intestinal Epithelial Cells


Shintaro Sato, Kota Hisaie, Shiho Kurokawa, Akio Suzuki, Naomi Sakon, Yohei Uchida, Yoshikazu Yuki, Hiroshi Kiyono





bottom of page