top of page

当社ファウンダーが論文を発表しました

A role for the CCR5-CCL5 interaction in the preferential migration of HSV-2-specific effector cells to the vaginal mucosa upon nasal immunization


Sunyi Joo, Aldina Suwanto, Ayuko Sato, Rika Nakahashi-Ouchida, Hiromi Mori, Yohei Uchida, Shintaro Sato, Yosuke Kurashima, Yoshikazu Yuki, Kohtaro Fujihashi, Yasushi Kawaguchi, Hiroshi Kiyono


bottom of page